Adatvédelmi nyilatkozat

 

Drevotta József E.V. (1183 Budapest, Széchenyi István u. 22,) Adószám: 40808943-2-43, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium : E.V. 310 733 Nytsz: 4569877, Nyilvántartási szám: NAIH-132016/2017 mail: talajcsava@talajcsavar.hu, mint a www.talajcsavar.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló Magyarország Alaptörvényének „Szabadság és Felelősség” fejezete VI. cikk (2) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez”. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény 3.§ alapján. Drevotta József E.V. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak valamint a kereskedő partnereinek személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, értékesítéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel. A www.talajcsavar.hu adatkezelését kizárólag a Drevotta József E.V.  végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a Drevotta József E.V.-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Irányadó Jogszabályok:

 Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;

1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban be.);

1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2011. évi CXII. Törvény 3.§ - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény.

 Definíciók:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve- azonosítható személy.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Drevotta József E.V. adatkezelésének célja és irányelvei:

Ön az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

* az Önnel való kapcsolattartás,
* hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás (e-mailben, telefonon, SMS-ben, faxon)
* közvetlen üzletszerzés,
* piackutatás

Kérjük jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy tekintjük, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

* postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése , információ az Adatkezelőtől
* e-mai címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése
* az Ön adatait kizárólag  Drevotta József E.V. részéről adatkezelés céljának megfelelően feldolgozás nélkül használjuk fel
* Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek, amelyek tartalmáért Drevotta József E.V.  nem vállal felelősséget.
* Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.
Drevotta József E.V. mint adatkezelő és adatfeldolgozó, a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége: Drevotta József E.V: (1183 Budapest, Széchenyi István u. 22,) Adószám: 40808943-2-43 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium : E.V. 310 733 Nytsz: 4569877 mail: talajcsava@talajcsavar.hu Tel: 06 1 290 42 06

 Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása, kölcsönös üzleti érdekek alapján valósul meg.


Személyes adatok gyűjtése

Válaszlevelek küldéséhez a Drevotta József E.V. webhelyén a rendszer, a következő adatok megadását kéri:
-  Név
-  E-mail cím (valósnak kell lennie)
- Telefonszám
- Cégnév (opcionális)
- Felhasználó érdeklődési köre

Az adatgyűjtés időtartama törvényi előírás szerint, valamint ahogy az üzleti kapcsolattartás megköveteli, minimum 5 év.

A belső kereskedelmi adatbázisba az csak értékesítés során kerülnek be az ügyfeleink adatai:

- Név
- Pontos cím
- Adószám
- Vállalkozói engedély szám, cégjegyzékszám
- Telefonszám, fax, E-mail cím

A személyes adatok felhasználása

Hírlevél igénylése esetén, a megadott E-mail címére kerülnek kiküldésre a Drevotta József E.V.  hírek, akciók és hírlevelek.

Személyes adatait az Önnel folytatott kommunikációhoz használjuk fel. A rendszer különböző szolgáltatási közleményeket küldhet, például üdvözlő leveleket, a szolgáltatások technikai kérdéseivel foglalkozó tudnivalókat, és egyéb értesítéseket. Drevotta József E.V.. alkalmanként termékekkel kapcsolatos felméréseket és promóciós üzeneteket is küldhet, amelyekben tájékoztatja a felhasználót a Drevotta József E.V. által kínált egyéb termékekről vagy szolgáltatásokról.

A személyes adatok megosztása

A személyes adatokat nem fogjuk az Ön hozzájárulása nélkül másokkal közölni, kivéve a jelen nyilatkozatban felsorolt eseteket. Kötelezettséget vállalunk az adatok titkosságának megőrzésére.

A személyes adatokhoz történő hozzáférés


Lehetősége van arra, hogy az interneten keresztül megjelenítse, illetve szerkessze személyes adatait, kivéve a felhasználónevet. Annak érdekében, hogy más ne tekinthesse meg az Ön személyes adatait, a hozzáféréshez hitelesítő adatainak (Felhasználó nevének és jelszavának) használatával kell bejelentkeznie.

Kommunikációs beállítások

Ha a továbbiakban nem kívánja fogadni a Drevotta József E.V.. -web hely és - szolgáltatások promóciós E-mail üzeneteit, kövesse a kapott E-mail üzenetben leírt utasításokat, írjon nekünk a weboldalunk alján található E-mail címre, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az e dokumentum végén található elérhetőségek valamelyikén.

A személyes adatok biztonsága

Drevotta József E.V. elkötelezett a felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése mellett. Különféle biztonsági technológiák és eljárások alkalmazásával óvjuk személyes adatait az illetéktelenek általi hozzáféréssel, felhasználással és közzététellel szemben. Így például a felhasználó által megadott személyes adatokat korlátozott hozzáférésű számítógépes rendszereken tároljuk. Fiókját és személyes adatait jelszó védi, az Ön feladata a jelszó bizalmas jellegének megőrzése. Jelszavait ne adja oda senkinek. Ha közösen használják a számítógépet, egy webhelyről vagy szolgáltatásból való távozás előtt feltétlenül jelentkezzen ki; különben a következő felhasználó hozzáférhet személyes adataihoz.

Cookie-k használata

Drevotta József E.V. webhelye úgynevezett „Cookie-kat" használ az internethasználat testre szabásának elősegítéséhez (pl. kiválasztott nyelv rögzítése). A Cookie egy apró szövegfájl, amelyet a weblap kiszolgálója helyez el a látogató számítógépének merevlemezén. A Cookie-k olyan információt tartalmaznak, amelyet később a Cookie-t létrehozó féllel azonos tartományban levő webkiszolgálók kiolvashatnak. A Cookie-k nem alkalmasak programok futtatására, sem arra, hogy vírusokkal fertőzzék meg a számítógépét.

A Cookie-k egyik fő célja a felhasználók egyéni beállításainak és egyéb adatainak a számítógépen való tárolása, melynek köszönhetően a felhasználók időt takaríthatnak meg, mivel a web helyek ismételt felkeresésekor nem kell minden alkalommal újra beállítani pl. a nyelvi beállításokat.

A felhasználó döntésén múlik, hogy elfogadja vagy elutasítja a Cookie-kat. A legtöbb web böngésző automatikusan fogadja a Cookie-kat, de ha a felhasználó úgy kívánja, a böngésző beállításainak módosításával általában elutasíthatja a Cookie-k használatát. A Cookie-k visszautasítása esetén is megfelelően használhatja web oldalainkat, azonban minden alkalommal ki kell választania a megfelelő megjelenítési nyelvet.

Ha el is fogadja a Cookie-kat, később bármikor kitörölheti azokat. Ha törli a Cookie-kat, minden azok által vezérelt beállítás törlődik, és újra be kell állítani őket.

Webes jelzők használata

Előfordulhat, hogy a Drevotta József E.V. weblapján elektronikus képek, ún. „webes jelzők" (más néven egy képpontból álló gif-ek) találhatók, amelyek segítenek a webhelyeinkhez tartozó Cookie-k elhelyezésében, illetve amelyek alapján a Drevotta József E.V. megszámolhatja, hogy hányan keresték fel az adott oldalt, és segítségével társult szolgáltatásokat nyújthat. A Drevotta József E.V. promóciós E-mail üzenetekben és hírlevelekben is elhelyezhet webes jelzőket annak megállapítására, hogy az üzeneteket megnyitották-e, és végeztek-e valamilyen műveletet annak hatására.

Kéretlen E-mail üzenetek kordában tartása („levélszemét")

Drevotta József E.V. számára fontos kérdést jelent a kéretlen kereskedelmi E-mail üzenetek, más néven „levélszemét" felügyelete. Drevotta József E.V. nem értékesíti, nem kölcsönzi, és nem adja bérbe E-mail előfizetőinek listáját harmadik félnek.

Az adatvédelmi nyilatkozat betartása

Ha kérdései vannak az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az weboldalunkon található "KAPCSOLAT" menüpontban található lehetőségek bármelyikén.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Drevotta József E.V.   a szolgáltatások változásával, a törvényi előírások módosulásával, illetve a felhasználók visszajelzései alapján időnként frissíti a jelen adatvédelmi nyilatkozatot. A jelen nyilatkozat módosítását követően átírjuk a nyilatkozat végén látható „utolsó frissítés:" dátumot is. Ha a jelen nyilatkozatban vagy a személyes adatok Drevotta József E.V. általi használatában lényegi változás történik, a módosítás végrehajtása előtt feltűnő helyen figyelmeztetést teszünk közzé. Javasoljuk, hogy időnként újra olvassa el ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, melyből tájékozódhat arról, hogyan védi a Drevotta József E.V. a felhasználó személyes adatait.

Tartalmi rendelkezések

A web oldal bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos a lapok elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Drevotta József E.V. előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. A  web oldalról értesüléseket átvenni kizárólag a  web oldalra való hivatkozással lehet. A hivatkozás formája: „forrás:www.talajcsavar.hu".

Drevotta József E.V. valamennyi a web oldalra felkerülő adatot, információt ellenőrizhető hírforrásból szerez és az elvárható legnagyobb gondossággal jár el.

Az oldal működtetése során törekszünk a korrekt, elfogulatlan adatközlésre és vélemény-nyilvánításra.

A web oldalon megjelenő információk esetleges valótlanságából, pontatlanságából eredő károkért Drevotta József E.V.mindennemű felelősségét kizárja.

Kapcsolatfelvétel

Drevotta József E.V.. örömmel fogadja az észrevételeket jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban. Ha kérdései vannak e nyilatkozattal kapcsolatban, vagy úgy érzi, hogy nem tartottuk be az előírásokat, forduljon hozzánk bizalommal. Igyekszünk elvárásának megfelelően eleget tenni.

Elérhetőségünk:
E-mail cím: talajcsavar@talajcsavar.hu
Telefon: +36-1-290-42-06

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság elrendelte vagy törvény írja elő.

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (idézet a törvényi rendelkezésből)

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Drevotta József E.V. mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Ön a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az érintett adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

JOGORVOSLATI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

- Fővárosi bíróság, 1055 budapest, Markó u. 27., vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés)

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: 1024 budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)

Jelen nyilatkozat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat megadja, melyeket Drevotta József E.V. az adatkezelés és adatfelhasználás szempontjai szerint kezel.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást:

talajcsavar@talajcsavar.hu

Drevotta József E.V. kijelenti, hogy ezen adatvédelmi nyilatkozat a mai nappal lép életbe, a korábban kiadott nyilatkozat érvényét veszti.

Drevotta József E.V. Budapest,1183  Széchenyi István u. 22

Budapest, 2017.02.21.

 

 

 

Cégismertető

Családi vállalkozásuk alapjai 1988.-ra nyúlnak vissza. Kispesten megalakul a Drevotta Barkácsbolt

1993-ban a növekedésnek köszönhetően új telephelyre költözünk a XVIII. kerület Széchenyi István utca 22 szám alá.

1999-ben a szomszéd ingatlan megvásárlásával már 200 nm alapterületűre bővítjük a boltot, ahol több, mint tízezer termék található meg.

 

2012. novemberében megkezdjük a Krinner talajcsavarok magyarországi forgalmazását. 2013. áprilisától a Krinner –Expert hivatalos magyarországi disztribútora leszünk, aminek keretében már nem csak forgalmazzuk, hanem telepítjük is a talajcsavarokat Magyarországon. Még ebben az évben komoly fejlesztés hajtunk végre talajcsavar behajtó gépek területén.

 

Bővebben
Küldjön üzenetet nekünk:
Betonmentes alap bármilyen talajon

gyorsan, egyszerűen, költséghatékonyan, sokoldalúan